Kvalitet

Politika preduzeća IMPULS-HEMIJA DOO NOVI SAD u oblasti menadžmenta kvalitetom, zaštitom životne sredine i zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu, sadržana je u:

  • Ispunjavanju zahteva, potreba i očekivanja svojih kupaca i povećanju njihovog zadovoljstva, stalnim unapređenjem kvaliteta svojih proizvoda,
  • Opredeljenju menadžera, na svim nivoima, na održavanju i unapređenju sistema menadžmenta kvalitetom, zaštitom životne sredine i zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu, u skladu sa standardima ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i OHSAS 18001:2007,
  • Kriterijumima i merilima kvaliteta sadržanim u najvišim standardima kvaliteta svih proizvoda, inovativnosti u radu, efikasnosti i efektivnosti procesa i osposobljenosti i odgovornosti zaposlenih za kvalitetnu i blagovremenu realizaciju procesa u kojima rade,
  • Razvoju novih proizvoda i unapređivanju tehničko-tehnološkog nivoa procesa rada i poslovanja,
  • Uključivanju dobavljača u svoj sistem menadžmenta kvalitetom kroz razvoj partnerskih odnosa,
  • Obrazovanju i stručnom osposobljabanju svih zaposlenih za realizaciju sopstvenih aktivnosti na način koji obezbeđuje kvalitet proizvoda i procesa i maksimalno očuvanje prirodne sredine i bezbednost na radu, u skladu sa odredbama ove politike i odgovarajućih sistema menadžmenta,
  • Zaštiti i očuvanju životne sredine i stalnom unapređenju uslova radne sredine za bezbedan i zdrav rad,
  • Primeni relevantnih zakonskih i drugih propisa koji regulišu odnos prema prirodnoj okolini i bezbednosti na radu kao obavezan minimum, a stalnoj težnji uspostavljanju sopstvenih pravila ponašanja koja te zahteve prevazilaze,
  • Planski uspostavljenoj štednji prirodnih resursa – ulaznih materijala, energije i vode, doprinosu očuvanju i obnovljivosti tih resursa i smanjenju generisanja otpada svih vrsta, kontrolom utrošaka i primenom materijala pogodnih za reciklažu,
  • Obezbeđenju potpune javnosti rada u naporima na unapređenju kvaliteta, zaštite životne sredine i zaštite zdravlja i bezbednosti na radu, uvažavanju mišljenja i zahteva zainteresovanih strana, u skladu sa svojim mogućnostima.

Politika kvaliteta, zaštite životne sredine i zaštite zdravlja i bezbednosti na radu preduzeća IMPULS HEMIJA DOO je usklađena sa položajem, vizijom i misijom preduzeća, očekivanjima kupaca, potrebama okruženja, raspoloživim resursima i mogućnostima isporučilaca i partnera.

Zaposleni su upoznati sa politikom kvaliteta, zaštite životne sredine i zaštite zdravlja i bezbednosti na radu, a ponašanjem i radom u skladu sa njenim principima doprinose bržem razvoju preduzeća IMPULS HEMIJA DOO, dobroj i stabilnoj poziciji na tržištu.
Rukovodstvo preduzeća IMPULS HEMIJA DOO stalno preispituje politiku kvaliteta, zaštite životne sredine i zaštite zdravlja i bezbednosti na radu i efikasnost svojih resursa u cilju stalnog unapređenja kvaliteta proizvoda, poslovnih procesa, odnosa prema životnoj sredini i zdravlja i bezbednosti na radu.