Početak primene novih propisa

By With Nema komentara

Počev od 01.06.2015. IMPULS HEMIJA je počela u potpunosti da primenjuje Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (Sl.Glasnik RS br. 105/13) – CLP/GHS regulativa.

Svi naši proizvodi će biti klasifikovani i obeleženi isključivo u skladu sa ovim Pravilnikom.