Naše industrije

Otpadne, pijaće i tehnološke vode

Tehnološke i pijaće vode imaju veoma važnu ulogu u proizvodnji prehrambenih proizvoda jer njihov kvalitet utiče na gotove proizvode kao i na kvalitet pranja/dezinfekcije za koje se takođe koriste. Najčešće se tehnološke vode pripremaju demineralizacijom. Za regeneraciju jonoizmenjivačnih smola se koriste visoko-čiste alkalije i kiseline. Hemijski tretman pijaćih i otpadnih voda podrazumeva i korišćenje sredstava za koagulaciju i flokulaciju (neorganskih i organskih).

Tehnološke vode

REGENERACIJE JONSKIH SMOLA

IMPULS VK-939

Rastvor čiste 32%-tne hlorovodonične kiseline, za regeneraciju katjonskih jonoizmenjivačkih smola…

Info / Bezbednosni list

NaOH U TEČNOM STANJU, 49±1%

Rastvor čistog natrijum-hidroksida 49±1%, za regeneraciju anjonskih jonoizmenjivačkih smola…

Info / Bezbednosni list

DEZINFEKCIJA PIJAĆE VODE

IMPULS Cl

Dezinficijens na bazi natrijum-hipohlorita (aktivnog hlora) 120 g/l za dezinfekciju voda za piće, pranje i prehrambene proizvode…

Info / Bezbednosni list

Hemijski tretman voda (pijaćih i otpadnih)

NEUTRALIZACIJA OTPADNIH VODA

IMPULS VK-939

Rastvor čiste 32%-tne hlorovodonične kiseline, za neutralizaciju alkalnih otpadnih voda…

Info / Bezbednosni list

NaOH U TEČNOM STANJU, 49±1%

Rastvor čistog natrijum-hidroksida 49±1%, za neutralizaciju kiselih otpadnih voda…

Info / Bezbednosni list

HEMIJSKO PREČIŠĆAVANJE PIJAĆIH I OTPADNIH VODA

IMPULS KOAGULANT FH

Koagulant na bazi 40%-tnog feri hlorida. Pogodan i za otpadne i za pijaće vode…

Info / Bezbednosni list

ALUMINIJUM SULFAT (14-18 hidrat)

Kristalni aluminijum-sulfat 14-18 hidrat koji zadovoljava kvalitet da se može koristiti za tretman vode namenjene za ljudsku upotrebu – SRPS EN 878 (Tip 1, bez gvođža) i SRPS H.B1.103, “kvalitet A”.
Pogodan za pijaće i za otpadne vode, kao i za bistrenje vode u bazenima za kupanje.
Granulacija:
0-6 mm (pirinač)
6-40 mm (orah)
Rinfuz

Info / Bezbednosni list

POLIALUMINIJUM HLORID (PAC)

Stabilizovan rastvor polialuminijum-hlorida (PAC) za koagulaciju otpadnih voda…

Info / Bezbednosni list

ORGANSKI FLOKULANTI

Katjonski i anjonski, tečni i čvrsti flokulanti za hemijsko prečišćavanje otpadnih voda. Poliakrilatni polimeri…

Za više informacija, kontaktirajte nas >

Ostala sredstva