Naše industrije

Industrija šećera i fermentacije

U industriji šećera i fermentacionih proizvoda (kvasca, alkohola) se najviše primenjuju pomoćna hemijska sredstva za neutralizaciju i korekciju pH vrednosti proizvodnih medijuma, dezinfekciju medijuma, za obaranje tj.sprečavanje nastajanja pene u različitim fazama proizvodnje, za prehranu mikroorganizama, kao i u delu pripreme vode i tretmana otpadnih voda.

Neutralizacija proizvodnih medijuma

NATRIJUM HIDROKSID U TEČNOM STANJU, LUŽINA 49 ± 1%

Rastvor natrijum-hidroksida 49±1% prehrambenog kvaliteta – aditiv E524…

Info / Bezbednosni list

HLOROVODONIČNA KISELINA 31-33%

Rastvor hlorovodnične kiseline prehrambenog kvaliteta – aditiv E507…

Info / Bezbednosni list

FOSFORNA KISELINA, PREHRAMBENA

Fosforna kiselina 75% prehrambenog kvaliteta – aditiv E338…

Info / Bezbednosni list

Dezinfekcija i izbeljivanje

IMPULS PEROX

Dezinficijens na bazi stabilizovane 15%-tne persirćetne kiseline i vodonik-peroksida. Brza i efikasna dezinfekcija fermentora i kompletnih linija. Biorazgradljivo…

Info / Bezbednosni list

IMPULS D

Tečno sredstvo za dezinfekciju difuznih sokova. Biocid – BAC…

Info / Bezbednosni list

VODONIK PEROKSID 35%

Dezinficijens proizvodnih linija i izbeljivač…

Info / Bezbednosni list

NATRIJUM BISULFIT 37%

Sredstvo za industriju boje soka u industriji šećera. Prehrambeni kvalitet – aditiv E222…

Info / Bezbednosni list

Antipenušavci

ANTIPENUŠAVAC MMF

Antipenušavac na proces difuzije (za kiselu sredinu) na bazi EO-PO blok polimera i masnih kiselina…

Info / Bezbednosni list

ANTIPENUŠAVAC MME

Antipenušavac na proces uparavanja na bazi EO-PO blok polimera …

Info / Bezbednosni list

Tehnološke vode

REGENERACIJE JONSKIH SMOLA

IMPULS VK-939

Rastvor čiste 32%-tne hlorovodonične kiseline, za regeneraciju katjonskih jonoizmenjivačkih smola…

Info / Bezbednosni list

NaOH U TEČNOM STANJU, 49±1%

Rastvor čistog natrijum-hidroksida 49±1%, za regeneraciju anjonskih jonoizmenjivačkih smola…

Info / Bezbednosni list

DEZINFEKCIJA PIJAĆE VODE

IMPULS Cl

Dezinficijens na bazi natrijum-hipohlorita (aktivnog hlora) 120 g/l za dezinfekciju voda za piće, pranje i prehrambene proizvode…

Info / Bezbednosni list

KONDICIONIRANJE KOTLOVSKIH I RASHLADNIH VODA

IMPULS NATRIJUM-SULFIT

Hvatač slobodnog kiseonika u kotlovskim vodama u vidu 19%-tnog rastvora…

Info / Bezbednosni list

IMPULS TRINATRIJUMFOSFAT

Inhibitor korozije u kotlovskim vodama. Stabilizovani rastvor trinatrijumfosfata.

Info / Bezbednosni list

Otpadne vode

NEUTRALIZACIJA OTPADNIH VODA

IMPULS VK-939

Rastvor čiste 32%-tne hlorovodonične kiseline, za neutralizaciju alkalnih otpadnih voda…

Info / Bezbednosni list

NaOH U TEČNOM STANJU, 49±1%

Rastvor čistog natrijum-hidroksida 49±1%, za neutralizaciju kiselih otpadnih voda…

Info / Bezbednosni list

HEMIJSKO PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

IMPULS KOAGULANT FH

Koagulant na bazi 40%-tnog feri hlorida. Pogodan i za otpadne i za pijaće vode…

Info / Bezbednosni list

POLIALUMINIJUM HLORID (PAC)

Stabilizovan rastvor polialuminijum-hlorida (PAC) za koagulaciju otpadnih voda…

Info / Bezbednosni list

ORGANSKI FLOKULANTI

Katjonski i anjonski, tečni i čvrsti flokulanti za hemijsko prečišćavanje otpadnih voda. Poliakrilatni polimeri…

Za više informacija, kontaktirajte nas >

Ostala sredstva